natuur foto drevenbuurt

Wie zijn wij

Wij zijn een aantal bewoners van de Drevenbuurt in Vlaardingen, die zich inzetten om de buurt toekomstbestendig te maken. Wij wonen hier graag en willen dat graag zo houden. Nu al merken wij de gevolgen van de klimaatverandering, namelijk hogere temperaturen, langere droogteperiodes, heviger hoosbuien en dergelijke. Dat leidt in de wijk tot meer wateroverlast, verzakkingen etc. Ook ons energieverbruik neemt toe, terwijl de gaswinning tot aardbevingen leidt en afgebouwd moet worden. Om dit allemaal op te vangen zullen diverse veranderingen en maatregelen nodig zijn. Dat zal van ons allemaal de nodige aanpassingen vragen. Wij willen daarin meedenken en de bewoners ondersteunen waar mogelijk en nodig. Dat zijn de voornaamste redenen waarom wij de actiegroep Duurzaam op Dreef hebben opgericht. Deze heeft een bestuur van 4 leden. Daaronder zijn 4 werkgroepen actief met ieder een eigen doelstelling (zie hieronder).

Lees meer

Laatste nieuws

Onze doelen

Energietransitie
Energietransitie

Verminderen van energieverbruik bij het wonen

Groen
Groen

Verbeteren van het aanbod en de kwaliteit van het groen in de Drevenbuurt.

Ophogen
Ophogen

Streeft naar samenwerking met de gemeente om de fasering inzichtelijk te krijgen en mee te denken over duurzame oplossingen.

Toekomstvisie
Toekomstvisie

Een initiatief van bewoners en organisaties in de Drevenbuurt samen met de gemeente Vlaardingen.

Missie en visie

foto van speeltuin drevenbuurt

Voorgeschiedenis

De wijkactie Duurzaam op Dreef is voortgekomen uit het project Next Generation Woonwijk, een initiatief van de Metropoolregio waaraan de gemeente Vlaardingen ook heeft deelgenomen. In 2018 is er een enquete gehouden onder bewoners van de Drevenbuurt. Op basis van die reacties zijn drie belangrijke thema’s gekozen. De energietransitie, de verzakkingen en het groen in de buurt. Er zijn een aantal informatiefilmpjes gemaakt en in oktober van dat jaar is er een drukbezochte informatie bijeenkomst georganiseerd in het kerkcentrum Holy. In vervolg op deze avond zijn er werkgroepen gevormd die volop aan de slag zijn met de genoemde thema’s.

Het streven is om met bewoners, gemeente, en andere partijen een toekomstvisie te ontwikkelen voor de Drevenbuurt. Op deze site leest u informatie over de lopende zaken, nieuwsbrieven en documenten.